لطفا به موارد زیر حتما توجه کرده و آنها را رعایت نمایید

۱- حتما مبلغ را به تومان وارد نمایید

۲- دلیل واریز وجه را در قسمت توضیحات به صورت کامل توضیح دهید

۳- از ابزار عبور از فیلترنگ استفاد نکنید و در صورتی فعال هستند آن ها را غیر فعال کنید 

۴- نام و نام خانوادگی خود را لطفا با دقت وارد نمایید 

۵- پیشنهاد میکنیم که زبانه مختلف مرورگر خود را ببند تا سریعی تر درخواست شما انجام شود

۶- در وارد کردن مبلغ واریزی دقت نمایید تا سریعی تر درخواست شما انجام شود

 

پرداخت